Αρχειοθήκη ιστολογίου

Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ______
(ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ)
ΑΙΤΗΣΗ
1.
2.
ως ασκούντων τη γονική μέριμνα: α) του ανηλίκου τέκνου τους _____β)____
****************
Την__ απεβίωσε στη ____ο ____χωρίς να αφήσει διαθήκη του οποίου κοντινότεροι συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμοι ήταν_________
Ο θανών δεν άφησε κινητή ή ακίνητη περιουσία και χρωστούσε μεγάλα ποσά στο Δημόσιο ΤΕΒΕ, ΔΟΥ κ.λπ) τα οποία προήλθαν κυρίως από την ενάσκηση του επιτηδεύματος του_____.
Όλοι εμείς οι αναφερόμενοι ανωτέρω πλησιέστεροι συγγενείς του, γνωρίζοντας ότι η αποδοχή της κληρονομίας του ____ δεν ήταν επωφελής προέβημεν ήδη σε αποποίηση του μεριδίου μας εντός της νόμιμης προθεσμίας αποποίησης δηλώνοντας ότι δεν έχουμε αναμειχθεί ούτε θέλουμε στο μέλλον να αναμειχθούμε με την ανωτέρω εξ αδιαθέτου κληρονομιά.
Κατόπιν τούτου οι επόμενοι κληθέντες ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι , εγγόνια του θανόντος είναι :
1) τα τέκνα των πρώτου και δεύτερης από εμάς (ανάλυση)
Επειδή ο __________δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο κατά το χρόνο του θανάτου του (κινητή ή ακίνητη περιουσία) αλλά μόνο παθητικό, του οποίου το ακριβές μέγεθος αγνοούμε,
Επειδή ο πρώτος από εμάς ως τέκνο του θανόντος που κλήθηκα αρχικά ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος αποποιήθηκα την κληρονομία κρίνοντας τη μη επωφελή όπως αυτό βεβαιώνεται με την υπ.αριθ._____ έκθεση αποποίησης του Ειρηνοδικείου__
Επειδή το ίδιο πράξαμε και οι ________
Επειδή κατόπιν αυτού είναι προφανές το συμφέρον των ανήλικων τέκνων μας να αποποιηθούν την επαχθέστατη αυτή κληρονομία όπως κάθε κληρονόμος έχει το δικαίωμα, τα οποία όμως δεν έχουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα να το ασκήσουν λόγω ανηλικότητας,
Επειδή το δικαίωμά τους αυτό μπορούμε να το ασκήσουμε εμείς οι αιτούντες γονείς τους, που έχουμε και ασκούμε τη γονική της μέριμνα και την εν γένει επιμέλεια του προσώπου και της περιουσίας τους,
Επειδή για να αποποιηθούμε την κληρονομιά του πιο πάνω αποβιώσαντος για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων μας απαιτείται η άδεια του δικαστηρίου σας βάσει των άρθρων 1625 ΑΚ και 797 ΚΠολΔ.
Επειδή η ένδικη αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και ασκείται εντός του 4μηνου από τον χρόνο που μάθαμε την επαγωγή της κληρονομίας στα τέκνα μας και προς το συμφέρον τους,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή μας.
Να δοθεί η άδεια στους:
-πρώτο και δεύτερη από εμάς να αποποιηθούμε για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων μας
την εξ αδιαθέτου επαχθείσα σ’ αυτά κληρονομία του _____που πέθανε στη ______την _______.
Αθήνα,
Η πληρεξούσια δικηγόρος