Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη 21 Απριλίου 2020

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 2ΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ


Περίληψη απόφασης του Α΄ Τμήματος σχετικά με τον χρόνο έναρξης της προθεσμίας άσκησης δεύτερης αγωγής κατ' άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3659/2008


ΣτΕ 507/2020
Πρόεδρος: Σπ. Χρυσικοπούλου
Εισηγήτρια: Αικ. Ρωξάνα

Από τα άρθρα 8 και 82 του ν. 3659/2008 προκύπτει ότι η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3659/2008 (με την οποία προστέθηκε παρ. 2 στο άρθρου 76 του Κ.Δ.Δ.) καταλαμβάνει τις δεύτερες αγωγές που ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3659/2008, δηλαδή από 7.6.2008 και εφεξής, εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης αποφάσεως επί της πρώτης αγωγής, εφόσον η κοινοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μετά τις 7.6.2008. Καταλαμβάνει, επίσης, εφόσον το ορίζει ρητώς και ειδικώς η μεταβατική διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου 8 του ν. 3659/2008, τις υποθέσεις επί δεύτερων αγωγών που είναι εκκρεμείς σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά την έναρξη ισχύος του στις 7.6.2008. Τέλος, καταλαμβάνει και τις δεύτερες αγωγές που ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, δηλαδή από 7.6.2008 και εφεξής, αν η τελεσίδικη απόφαση επί της πρώτης αγωγής έχει κοινοποιηθεί στον ενάγοντα πριν από την έναρξη ισχύος του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η εξηκονθήμερη προθεσμία για την άσκηση της δεύτερης αγωγής εκκινεί από την επομένη της ενάρξεως ισχύος του ν. 3659/2008, δηλαδή από 8.6.2008. Συνεπώς, το διοικητικό εφετείο εσφαλμένως έκρινε μη εφαρμοστέο το άρθρο 8 του ν. 3659/2008 και απέρριψε ως απαράδεκτη δεύτερη αγωγή ασκηθείσα μετά τις 7.6.2008, λαμβάνοντας ως αφετηρία της εξηκονθήμερης προθεσμίας για την άσκηση της δεύτερης αγωγής την κοινοποίηση της τελεσίδικης αποφάσεως περί απορρίψεως της πρώτης αγωγής, παρόλο που η κοινοποίηση αυτή είχε γίνει σε χρόνο προγενέστερο της ενάρξεως ισχύος του νόμου.

ΣΧΟΛΙΑ:  Ειδικά όσον αφορά στην απόρριψη ένδικου βοηθήματος ως απαραδέκτου λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, εφαρμογή έχουν οι κατωτέρω διατάξεις:
Σύμφωνα με  το άρθρο 9 παρ. 4 του νόμου 1649/1986, ορίζεται ότι :«Αν ένδικο βοήθημα απορριφθεί τελεσιδίκως για έλλειψη δικαιοδοσίας του δικαστηρίου, ενόψει των ρυθμίσεων του ν. 1406/1983, το αντίστοιχο ένδικο βοήθημα που προβλέπει ο νόμος, εφόσον ασκηθεί ενώπιον του κατά δικαιοδοσία αρμόδιου δικαστηρίου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών, από την επίδοση της τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο, λογίζεται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι ασκήθηκε κατά το χρόνο της άσκησης εκείνου που απορρίφθηκε’’.

Ενώ και το άρθρο 41 του Ν.3659/2008 επαναλαμβάνει: «Αν ένδικο βοήθημα απορριφθεί τελεσιδίκως για έλλειψη δικαιοδοσίας του δικαστηρίου, το αντίστοιχο ένδικο βοήθημα που προβλέπει ο νόμος, εφόσον ασκηθεί ενώπιον του κατά δικαιοδοσία αρμόδιου δικαστηρίου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επίδοση της τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή αφότου καταστεί τελεσίδικη η επιδοθείσα πρωτόδικη απόφαση, λογίζεται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι ασκήθηκε κατά το χρόνο της άσκησης εκείνου που απορρίφθηκε...’’
Εφιστάται η προσοχή στο χρόνο έναρξης της προθεσμίας η οποία κατά το άρθρο 9 ν.1649/1986 συμπίπτει με το άρθρο 76 παρ 2 ΚΔΔ (κοινοποίηση τελεσίδικης Απόφασης) κατά δε το άρθρο 41 ν. 3659/2008 άρχεται από από την επίδοση της τελεσίδικης Απόφασης ή αφότου καταστεί τελεσίδικη η επιδοθείσα πρωτόδικη (έναρξη προθεσμίας μετά την παρέλευση 60 ημερών από κοινοποίηση πρωτόδικης).


πηγή: adjustice.gr
σχόλια: Ελένη Κυραρίνη