Αρχειοθήκη ιστολογίου

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΜΜ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΜΜ
Οι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς του δικτύου ΟΑΣΑ (περιλαμβανομένων και των γραμμών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών).
Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες των Συγκοινωνιών Αθηνών, αποδέχονται την επίδειξη οιουδήποτε αποδεικτικού ταυτότητας που φέρει φωτογραφία (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, Βιβλιάριο Ασφαλιστικού Φορέα) καθώς και πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (που έχει ισχύ 30 ημέρες από την έκδοσή της) συνοδευόμενη από την ισχύουσα κάρτα ανεργίας, αμφοτέρων εκδοθέντων από τον ΟΑΕΔ.

ΠΗΓΗ: http://www.odigostoupoliti.eu

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ 1064/2016

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

Σε συνέχεια των ΠΟΛ. 1072/31.3.2015 και ΠΟΛ.1174/5.8.2015, σας γνωστοποιούμε τις μεταβολές ως προς τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου και της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α'94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
1. Η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθούς - συντάξεις, διενεργείται βάσει αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, σύμφωνα με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 112 του ν.4387/2016.
Η κλίμακα φαίνεται στον πρώτο πίνακα.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά: χίλια εννιακόσια (1.900) ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα) χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ (για φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ (για φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα) δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ (για φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω).
Οι μειώσεις αυτές εφαρμόζονται στην περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και ο φόρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του ως άνω ποσού (ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων).
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών (1.900, 1.950, 2.000, 2.100), τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Τα εξαρτώμενα τέκνα του φορολογούμενου ορίζονται από το άρθρο 11 του ν.4172/2013.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις που υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, τα ως άνω εφαρμοζόμενα ποσά μειώσεων φόρου ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων (1.900, 1.950, 2.000, 2.100), μειώνονται αναλογικά κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.
4. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 ενσωματώνεται στον ΚΦΕ. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις αυτές προστίθεται νέο άρθρο 43Α στον ν.4172/2013.
Η παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς - συντάξεις (βάσει αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο καθαρό εισόδημα), διενεργείται σύμφωνα με την κλίμακα που φαίνεται στον πίνακα 2 και όχι με συντελεστές στο σύνολο του εισοδήματος όπως συνέβαινε στο παρελθόν
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς - συντάξεις:
A) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 15.000 ευρώ. Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (15.000-12.000)*2,2%=66 ευρώ.
Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 66/12=5,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 66/14=4,71 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).
Β) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 35.000 ευρώ. Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (35.000-30.000)*6,5%+676=1.001 ευρώ. Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 1.001/12=83,42 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 1.001/14=71,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).
5. Βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 1 του ν.4389/2016 οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων (του άρθρου 112) έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.
Η παρακράτηση του φόρου και της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με τις νέες κλίμακες αρχίζει να πραγματοποιείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4389/2016. Συνεπώς, οι παρακρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με βάση τις προαναφερόμενες μεταβολές, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4389/2016 δηλαδή, από 27.5.2016 και μετά και δεν τίθεται θέμα αναδρομικής παρακράτησής τους. Τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, και θα συμψηφισθούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

πηγή: cnn.gr

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016


Η Τέχνη του Σχεδιάζειν: ομαδική έκθεση στην Alma Gallery


Η Γκαλερί ALMΑ στην Αθήνα, εγκαινιάζει την Πέμπτη 23 Ιουνίου την έκθεση «Η τέχνη του σχεδιάζειν» με σχέδια σε χαρτί έξι Ελλήνων καλλιτεχνών των: Μαρίας Γιαννακάκη, Αλέκου Κυραρίνη, Τάσου Μαντζαβίνου, Καλλιρρόης Μαρούδα, Βασίλη Παπανικολάου, Μανταλίνας Ψωμά. Η ιστορικός τέχνης Λουϊζα Καραπιδάκη γράφει χαρακτηριστικά για τους καλλιτέχνες της έκθεσης:

«Η Μαρία Γιαννακάκη επικεντρώνεται στο αστικό τοπίο της Αθήνας και αποδίδει εύστοχα τις μορφικές ιδιαιτερότητες της πόλης. Η σχεδιαστική αποτύπωση της πανοραμικής όψης του άστεως αποκτά ιδιαίτερο εικαστικό ενδιαφέρον με τις λεπτομερειακές υποδηλωτικές της αναφορές και την περιγραφικότητά της σε συνδυασμό με την επιλεγμένη εικονογραφική αφαιρετικότητα. Η εκφραστική δύναμη του ανάγλυφου της πόλης περιβάλλεται στο έργο της Γιαννακάκη από μια ιδιάζουσα ατμόσφαιρα, μεταξύ ονειρικού και ειδυλλιακού.

Ο Αλέκος Κυραρίνης χρησιμοποιεί την τέχνη του frottage και του collage μαζί με το σχέδιο προσδίδοντας επιπεδοανάγλυφη υφή  στα έργα του και εκφραστικότητα σε επιλεγμένα σημεία. Στο εικαστικό του ρεπερτόριο, παρά την επιτηδευμένη μορφική λιτότητα και την αμυδρή τονικότητα των έργων, είναι εμφανής ο πλούτος των πολιτιστικών δανείων από τη λόγια εκκλησιαστική και ελληνική λαϊκή τέχνη. Παράλληλα, στις εικονογραφικές του αναφορές διαφαίνεται και ένας πλούσιος εννοιολογικός προβληματισμός με κεντρικό άξονα τις αντιπαραθέσεις των δυνάμεων του καλού και του κακού.

Ο Τάσος Μαντζαβίνος με τις συμβολικές και ενίοτε αλληγορικές συνθέσεις του εικονογραφεί αποσπασματικά συσσωρευμένες διαχρονικές μνήμες. Στα σχέδια του αποτυπώνονται μυθολογικά επεισόδια, εμπεριέχονται ιστορικά υπομνήματα, περιγράφονται νεώτερες άυλες παραδόσεις, χωρίς σαφή όρια, ενώ δεν παραλείπονται και οι αναφορές σε προσωπικά βιώματα. Η σχεδιαστική χειρονομία στο έργο του μετατρέπεται σε γραφική παράσταση , αποκτά υλικότητα και   ένταση, μεταδίδοντας έτσι τη συναισθηματική φόρτιση του καλλιτέχνη.

Ο Βασίλης Παπανικολάου απαθανατίζει με μολύβι σε χαρτί τοπία της υπαίθρου με μια  χαρακτηριστική οπτική, που εύλογα παραπέμπει σε γιαπωνέζικη στάμπα. Η χωρίς περιοριστικούς κανόνες αντίληψη και εικονογραφική απόδοση του τοπίου αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά στο σχεδιαστικό αποτέλεσμα του, που δημιουργεί ένα παιχνίδι προοπτικής μεταξύ του πρώτου πλάνου και του βάθους, μεταξύ υλικού και εξαϋλωμένου.

Η Καλλιρρόη Μαρούδα αποδίδει σχεδιαστικά τη θέα ενός πάρκου με μοναδικό έμψυχο στοιχείο την παρουσία ενός σκύλου. Τα έργα της αναφέρονται σε ένα πραγματικό τοπίο, αλλά η απόδοση του, παρά τα αναπαραστατικά ρεαλιστικά δεδομένα, χαρακτηρίζεται κυρίως από την έντονα μινιμαλιστική αισθητική του κενού. Τα αφηγηματικά τοπία της, παρά την αυστηρότητα του ύφους που τα διακατέχει, εκπέμπουν μια ποιητική εκφραστικότητα.

Η Μανταλίνα Ψωμά, ακολουθώντας το αναγνωρίσιμο ζωγραφικό της ύφος, μεταφέρει στα σχέδια της με τα εσωτερικά ψευδαισθητικά τοπία την  ατμόσφαιρα της σιωπής μιας χρονικής στιγμής. Στις συνθέσεις της η έλλειψη χρώματος και η δυναμική του σχεδίου της ενισχύουν τη μοναξιά των τοπίων της, με ή χωρίς την κυρίαρχη ανθρώπινη παρουσία, καθηλώνοντας τον θεατή μπροστά στη ζωγραφική αφήγηση ενός κόσμου υπαρκτού, αλλά ταυτόχρονα φαντασιακού»

Έργο: Μαρία Γιαννακάκη Ακρόπολη 42x42cm κάρβουνο σε ριζόχαρτο 2015

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝΜε την ΠΟΛ 1222/09.10.2015 παρέχονται διευκρινίσεις για τη μείωση του ορίου του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου και καταθέσεων φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα η οποία επήλθε με το αρθ.2 ν. 4336/2015 που τροποποίησε το άρθρο 31 του ΚΕΔΕ.

Συκεκριμένα:
α) μειώθηκε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια (1.000) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ αυτών και τέλος για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ποσού και
β) μειώθηκε το ακατάσχετο ποσό στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως,
Σύμφωνα με την συγκεκριμένη
1) Με την περίπτωση 8α της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του Μέρους Β’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται η περίπτωση ε’ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και εξαιρούνται της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις καθώς και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Η διάταξη εφαρμόζεται τόσο στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος της (δηλ. από 19-08-2015), ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης των απαιτήσεων του Δημοσίου καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις (από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα) του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος της (δηλαδή κατασχέσεις για τις οποίες ο τρίτος έχει προβεί σε θετική δήλωση και υφίστανται αποδοτέα από αυτόν ποσά στο Δημόσιο με βάση τις προγενέστερες διατάξεις).
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των υποχρεωτικών εισφορών εμπίπτουν οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές και τυχόν υποχρεωτικές κρατήσεις που επιβάλλονται με νόμο, όπως είναι οι υποχρεωτικές κρατήσεις του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, ενώ δεν εμπίπτουν ο παρακρατούμενος Φ.Μ.Υ., το παρακρατούμενο ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 καθώς και τυχόν παρακρατήσεις από δάνεια.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη, μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, για την επιβολή της κατάσχεσης κατά τα ρητώς αναφερόμενα στην ως άνω διάταξη νόμου λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών. Για τις κατασχέσεις που θα επιβληθούν μετά την έναρξη ισχύος της παραπάνω διάταξης, θα πρέπει στο κατασχετήριο να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζονται οι περιορισμοί που τίθενται στον νόμο, δηλαδή το συνολικό ποσό που απομένει στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο από τα ανωτέρω ρητά καθορισθέντα όρια.
2) Με την περίπτωση 8β της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του Μέρους Β’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) και μειώνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό από τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.
Υπενθυμίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν γνωστοποιήσει τον μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης αυτής η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, με την οποία θα γνωστοποιείται ο μοναδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός (άρθρο 31 παρ. 2 εδάφια δεύτερο και τρίτο του Κ.Ε.Δ.Ε., σχετ. και η ΠΟΛ.1109/14.4.2014).

Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός έναντι χρεών προς το δημόσιο

Από τον Αύγουστο του 2014 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να γνωστοποιήσουν στην Εφορία τον ένα και μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο οι καταθέσεις (για τα φυσικά πρόσωπα) μέχρι του ποσού των 1000 ευρώ πλέον και σύμφωνα με τις διακρίσεις του νόμου για το υπόλοιπο ποσό δεν θα μπορούν να δεσμευτούν από την εφορία  έναντι χρεών προς το δημόσιο.
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση του λογαριασμού, γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxis.
Με βάση τον νόμο όπως αυτός ισχύει, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ ανά συνδικαιούχο (δηλαδή σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το όριο των 1000 ευρώ ισχύει για κάθε δικαιούχο του λογαριασμού ξεχωριστά).
Συνεπώς σε κοινό λογαριασμό 2 συνδικαιούχων δεν κατάσχονται ποσά ως 2.000 ευρώ, 3 συνδικαιούχων δεν κατάσχονται ποσά 3000 Ευρώ κ.τ.λ.
 Να διευκρινιστεί εδώ ότι στις καταθέσεις σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό ο καθένας από τους συνδικαιούχους μπορεί να χρησιμοποιεί το συνόλου του εκάστοτε υπολοίπου του λογαριασμού χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων. Συνεπώς η Τράπεζα δικαιούται να δεσμεύσει ποσά από έναν τέτοιο λογαριασμό έναντι απαίτησης που τυχόν έχει κατά ενός εκ των συνδικαιούχων.
Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο λόγω του ότι ορισμένες Τράπεζες δεν επιτρέπουν να αποχωρήσει συνδικαιούχος από κοινό λογαριασμό (παρανόμως) .

Επίσης:
Δεν επιτρέπεται κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων εφόσον το ποσό αυτών (αφαιρουμένων των εισφορών) είναι μικρότερο των 1250 ευρώ.
Στις περιπτώσεις που μισθός, σύνταξη κλπ υπερβαίνει τα 1250 επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου του μισθού ή της σύνταξης.
Όλα τα ανωτέρω αφορούν τον ένα και μόνο τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλωθεί ως ακατάσχετος και όχι όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι κατάσχονται εξ ολοκλήρου.
Επίσης η προστασία ισχύει μόνο για την ημέρα της κατάθεσης και την επομένη αυτής. Βέβαια λόγω της ύπαρξης των capital controls και της αδυναμίας των καταθετών να πραγματοποιήσουν ανάληψη μεγαλύτερη των 420/εβδομάδα, θα πρέπει να γίνεται περαιτέρω συνεννόηση με την εκάστοτε Τράπεζα.
Τέλος σύμφωνα με την 41/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, οι Τράπεζες (εν προκειμένω η ΕΤΕ) σε περίπτωση καταβολής αναδρομικών συντάξεως οφείλουν να αναγάγουν το σύνολο τους σε μηνιαία καταβολή και να εφαρμόσουν την προστατευτική ρήτρα σχετικά με το ακατάσχετο.
Βάσει όλων των ανωτέρω:
1. Καταρχήν φροντίζουμε όταν οφείλουμε στο Δημόσιο ή ιδιώτες κατά το δυνατόν να μην είμαστε συνδικαούχοι σε λογαριασμούς οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο υπόλοιπο ή στους οποίου γίνεται κατάθεση μισθών ή συντάξεων κάποιου εκ των υπολοίπων συνδικαιούχων.
2. Ενεργοποιούμε το λογαριασμό μας ακατασχέτου μέσω του taxis προκειμένου να περιορίσουμε τις απώλειες. εάν έχουμε λογαριασμό μισθοδοσίας/συντάξεων πρέπει να είναι αυτός.
3. Σε περίπτωση που επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας Τράπεζας, εάν ο κατασχεμένος λογαριασμός αποτελεί μισθοδοτικό/συνταξιοδοτικό άλλου συνδικαιούχου προσπαθούμε να αποχωρήσουμε. (φυσικά θα πρέπει ήδη να έχουμε άλλον λογαριασμό για τη διενέργεια των τραπεζικών συναλλαγών μας καθότι δεν είναι δυνατό λόγω capital controls να ανοίξουμε καινούριο).
4. Ελέγχουμε το ποσό το οποίο μας δεσμεύει η Τράπεζα σε δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό) για να δούμε εάν τηρούνται τα όρια του ακατάσχετου. Εάν όχι διεκδικούμε τη διαφορά.
5. Φροντίζουμε να διαπιστώνουμε -ειδικά στην περίπτωση οφειλών στο Δημόσιο-ότι το δεσμευμένο ποσό από τις Τράπεζες αποδίδεται στον κατάσχοντα. (πράγμα το οποίο δε γίνεται αυτομάτως). Επίσης συνεννοούμαστε με την κατάσχουσα υπηρεσία ώστε το ποσό το οποίο αποδίδεται σε αυτήν να συμψηφίζεται με τις οφειλές μας.( Στα κατασχεμένα ποσά δίδεται άλλη ταυτότητα οφειλής Τ.Ο)
6. Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα σε περίπτωση που στον κατασχεμένο λογαριασμό δεν καταθέτονται μισθοί ή συντάξεις του οφειλέτη αλλά συνδικαιούχου, ο τελευταίος να δηλώσει άλλο λογαριασμό σύνταξης ή μισθοδοσίας (στον οποίο φυσικά ο οφειλέτης δεν είναι συνδικαιούχος).


πηγές: http://www.efpolis.gr, http://www.dschania.org3, http://www.elsyn.gr