Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη 20 Απριλίου 2021

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2021 E ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 11/2021 του E ΕΦΚΑ κατ εφαρμογή του άρθρου 20 ν.4611/2019:

«O χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών των μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) των ερευνητικών κέντρων, Ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/ τ. Α’/2014) και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και μέχρι πέντε (5) έτη, αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης με αίτηση του ενδιαφερόμενου και εξαγοράζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 34 του Ν. 4387/2016, εφόσον ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισμού τους. Ο χρόνος του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο της παρ.4 του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120/τ.Α΄/2010) και της παρ.6 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄) και αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Σε περίπτωση μη εξαγοράς του ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.» 

Αναλυτικά η εγκύκλιος:  εδώ


Πηγή: e ΕΦΚΑ