Αρχειοθήκη ιστολογίου

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Νόμος 4387/2016 & Εγκύκλιος 3/22-1-2018

Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έχει κάθε πρόσωπο ασφαλισμένο σε φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης εφόσον συγκεντρώνει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας και υποβάλλει τη σχετική αίτηση του μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή του

ή έχει πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

(Οι ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις δύνανται να συμπληρωθούν με συνυπολογισμό χρόνου διαδοχικής ασφάλισης).

β) έχει διακόψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ,

γ) κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος δεν είναι ανάπηρος.

Προς τούτο, θα πρέπει να κριθεί ικανός για εργασία σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

δ) ειδικά οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ δεν πρέπει να έχουν οφειλή από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα. Αν έχουν οφειλή θα πρέπει να έχουν υπαχθεί σε ρύθμισης την οποία θα πρέπει να τηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

α) Οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου-εργοδότη Η εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

β) Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ καταβάλλουν το ποσοστό εισφοράς που προβλέπεται από το άρθρο 39 και 40 αντίστοιχα του ν.4387/2016 (6 ασφαλιστικές κατηγορίες)


ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 126030/22-10-2019

Ειδικά για τους μακροχρόνια ανέργους του τ.ΙΚΑ ισχύουν τα εξής:

Οι μακροχρόνια άνεργοι που κατά την υποβολή του αιτήματος προαιρετικής ασφάλισης απέχουν έως 5 έτη από τη θεμελίωση πλήρους συντάξεως γήρατος μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλιση τους προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης.

Στην περίπτωση αυτή η καταβολή των εισφορών βαρύνει τον κλάδο του ΟΑΕΔ με την επωνυμία ΛΑΕΚ «Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση».

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Να είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη.

2. Να πληρούν τα κατά περίπτωση όρια ηλικίας:

-Θεμελίωση, εκτός των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, το 62ο έτος (παλαιοί -νέοι),

-Θεμελίωση σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων το 57ο έτος.

(Τα ανωτέρω αφορούν άνδρες και γυναίκες).

3. Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση να μην έχουν ασφαλιστική αναπηρία άνω του 67%. Προς τούτο, θα πρέπει να κριθεί ικανός για εργασία σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

4. Ο υπολειπόμενος χρόνος για την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για την θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1500 ήμερες).


Οι σχετικές αιτήσεις υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση υποβάλλονται στον ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερόμενων.