Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΠΟΛΔ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4335/2015 ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς την
προς γνώση της και για τις έννομες συνέπειες καλούμενη συγχρόνως όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση κατάθεσης καθώς και στη συζήτηση της αγωγής όταν και όποτε οριστεί αρμοδίως από το Δικαστήριο.


Αθήνα
Η πληρεξούσια δικηγόρος