Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΡΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ στο e-mail nomikimatia@gmail.com και στο τηλέφωνο (210)3836688 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 


Με την ΣΤΕ ΟΛ 2287/2015 (πιλοτική δίκη) κρίθηκε ότι οι περικοπές του άρθρου 6 παρ 2 ν.4051/2012 και του άρθρου 1 παρ. ΙΑ.5 περ.1 και περ. ΙΑ. 6 περ 3 ν.4093/2015 θεσπίστηκαν με μοναδικό κριτήριο τη μείωση των δημοσίων δαπανών και τη "δημοσιονομική προσαρμογή" συνεπώς οδηγούν σε ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των συνταξιούχων κάτω του ορίου εκείνου που συνιστά τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού τους δικαιώματος και είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες.
Ως προς την αναδρομικότητα της Απόφασης, το Σ.Τ.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 πδ 18/1989 παρ.3Β στάθμισε τις πραγματικές καταστάσεις που είχαν δημιουργηθεί κατά το χρόνο εφαρμογής των ανωτέρω νόμων καθώς και το δημόσιο συμφέρον και όρισε ότι οι συνέπειες αντισυνταγματικότητας των συγκεκριμένων διατάξεων θα επέλθουν μετά τη δημοσίευση της Απόφασης (10-6-2015).
Βάσει των ανωτέρω: Όσοι συνταξιούχοι είχαν ήδη ασκήσει αγωγή πριν την ανωτέρω ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης μπορούν να διεκδικήσουν την αναδρομική επιστροφή των περικοπών τους, ενώ όσοι έως τότε δεν είχαν κινηθεί δικαστικά δικαιούνται να διεκδικήσουν την επιστροφή των περικοπών των συντάξεων τους στο εξής.
Η ερμηνεία που δόθηκε από την Υπουργό Εργασίας περί μη δυνατότητας διεκδίκησης των περικοπών είναι αντίθεση με το σκεπτικό της ανωτέρω Απόφασης αλλά και με το άρθρο 50 πδ 18/1989 κατά το οποίο η απόφαση που απαγγέλει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης συνεπάγεται νόμιμη κατάργησή της έναντι όλων.
Άρα, είναι δυνατή η διεκδίκηση των περικοπών του αρ.ν. 4051/12 και 4093/12 στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και το δώρο Πάσχα. δώρο Χριστουγέννων και επίδομα αδείας όπως αυτά είχαν μειωθεί με το άρθρο 3 παρ.10 ν.3845/10 και από τους συνταξιούχους που δεν είχαν ασκήσει αγωγή πριν την έκδοση της ΣΤΕ ολ 2287/15.
Τονίζεται, ότι η υποβολή αιτήσεων προς τα Ασφαλιστικά ταμεία δεν υποκαθιστά την άσκηση αγωγής για τη διεκδίκηση των εν λόγω περικοπών, παρά μόνο διακόπτει την παραγραφή της απαίτησης για ένα εξάμηνο σύμφωνα με το ν.δ.537/1974.
Γι' αυτό, ενδείκνυται η κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά των Ασφ. Ταμείων, από τους ασφαλισμένους ώστε με το μικρότερο δυνατό κόστος να εξασφαλίσουν το ταχύτερο δυνατό την έκδοση δικαστικής Απόφασης όσον αφορά στις απαιτήσεις τους λαμβάνοντας επιπλέον τους νόμιμους τόκους κι όχι απλά να διακόψουν την παραγραφή της απαίτησής τους με την υποβολή αιτήσεων στις οποίες δεν προβλέπεται να απαντήσουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία.